ബാലന്സ് ഷീറ്റ്

 

Image

 

 

തണുത്തകാറ്റ്തുളഞ്ഞുകയറിയിപ്പോള്‍ കാതറീനു , ദേവ്നെപിന്നില്‍ നിന്നുകെട്ടിപ്പിടിച്ചു , അവളുടെമാറിടങ്ങള്‍ അവന്റെമുതുകില്‍ ഉരുമ്മിയപ്പോള്‍ അവന്‍ പതിയെചിരിച്ചു , കയ്യിലെസിഗറെട്ട്ആഷസ് , ദൂരേയ്ക്ക്തട്ടിഅവളോട്ചോദിച്ചു ,

” തണുത്തിട്ടോ -അതോ ..?”

” ബോത്ത് ” അവളുടെമാത്യഭാഷയിലെചോദ്യത്തിനുഅവള്‍ അതില്‍ തന്നെമറുപടിപറഞ്ഞു

” ഇത്നിന്റെനാടല്ല , ഇവിടെനിന്ന്എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാല്‍ , പോലീസ്സ്വരും ..”

ഷാര്ജ്ജക്രീക്കിനുഅഭിമുഖമായിനില്ക്കുന്നകെട്ടിടത്തിലെ 13 ആം നിലയായിരുന്നുഅവര്‍ .

അവള്‍ മാറിനിന്ന്അവന്റെകയ്യിലെസിഗറെറ്റ്വാങ്ങിഒരുപഫ്എടുത്ത്അത്കെടുത്തിവേസ്ബാസ്കെറ്റില്‍ ഇട്ടു , അവന്റെഅരകെട്ടില്‍ പിടിച്ച്അകത്തേയ്ക്ക്കൂട്ടികൊണ്ടുപോയി ,

അവരുമാത്രമായിട്ടുള്ളആഫ്ലാറ്റിന്റെവിസിറ്റിങ്ങ്ഏരിയയിലെസെറ്റിയില്‍ അവന്‍ മലര്‍ ന്ന്കിടന്നു , അവള്‍ താഴെഇരുന്ന് , അവന്റെമുഖത്തേയ്ക്ക്തലചേര്‍ ത്തുവെച്ചു ..

 

” നമ്മള്‍ ഇപ്പോള്‍ കണ്ടിട്ട് ..ഒരു 2 വര്‍ ഷം .?.” അവന്റെചോദ്യത്തിനുഅവള്‍ ഒരുനിമിഷം സമയമെടുത്ത്മറുപടിപറഞ്ഞു

 

” 2 വര്‍ ഷം 7  മാസം , 11 ദിവസം ..”

അവന്‍ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ..പിന്നെതലചെരിച്ച്അവളുടെകവിളില്‍ ചും ബിച്ചു ..

 

തലേന്ന്രാത്രിദീര്‍ ഘയാത്രയുടെക്ഷീണം അവളില്‍ കണ്ടതേയില്ല , ദുബായ്എയര്‍ പ്പോര്‍ ട്ടില്‍ നിന്ന്പബ്ബിലേയ്ക്കാണു , പുലര്‍ ച്ചവരെഅവിടെ , പിന്നെഈഫ്ലാറ്റിലേയ്ക്ക് , ഇതുവരെകാണാതിരുന്നതിന്റെഎല്ലാം തീര്‍ ത്ത് , എപ്പോഴോഉറങ്ങി , എങ്കിലും കാലത്തെഅവള്‍ വിളിച്ചുണര്‍ ത്തിയാണുഉണര്‍ ന്നത് , അവളാണുബാല്‍ ക്കണിയിലേയ്ക്ക്കൊണ്ട്പോയതും ..

” എന്താണുനീഎന്നോട്  ഇവിടെവന്നാല്‍ മാത്രം പറയാം എന്ന്  പറഞ്ഞകാര്യം ..?”

 

” അതാണുകാര്യം , ക്ഷീണം പോലുമില്ലാതെ , ഉറക്കമൊളച്ച് ..”

” എന്തേ , എന്നോട്പറഞ്ഞത്മറന്നുപോയോ , ഇത്രകാലം സം സാരിക്കും എന്നതല്ലാതെഎന്നെകാണണം എന്ന്നീപറഞ്ഞിട്ടില്ല , എപ്പോഴും ഞാന്‍ പറയുകഅല്ലാതെ – , അപ്പോ , ഒരുമീറ്റിങ് , അല്ലെങ്കില്‍ , ടൂര്‍ , എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് , യു. കെവരുമ്പോഴുള്ളഒരുകാഴ്ച …പക്ഷെഇത്അങ്ങിനെയല്ലെന്ന്എനിക്ക്തോന്നി ..പറയൂ..”

 

അവന്‍ ഒന്നും മിണ്ടാതെഎഴുന്നേറ്റ് , രണ്ട്കപ്പ്കോഫിഉണ്ടാക്കി , ഒരുകപ്പ്അവള്‍ ക്ക്കൊടുത്തു , അത്പതിയെകുടിക്കുന്നതിനിടയില്‍ അവളൊട്ചോദിച്ചു

 

” മൈക്കിള്‍ എവിടെഉണ്ട് , നിന്റെഭര്‍ ത്താവ്, എന്നെകാണാനാണുവരുന്നതെന്ന്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടൊ ..? “

“കുറച്ച് തിരക്കിലാണു , ബിസിനസ്സ് സം ബന്ധമായി ,

അറിയാം ,  നിന്നെ കാണാനാണു വരുന്നതെന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്..”

” എതിര്ത്തില്ല ..?”  അവന്റെ ചുണ്ടില്‍ കുസ്യതി

“ഇല്ല ..” അവളില്‍ അല്പ്പം ഗൌരവം 

” കാരണം ?.”

” അവനറിയാം എന്നെ ….നിന്നെ , എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ..

പിന്നെ നിന്നേയും അറിയാമ്. .”

” എന്ത് ..?” അതവന്‍  പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല

” നീയെന്നെ ഒരിക്കലും സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ..”

അവസാനവാചകങ്ങള്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അവള്‍ മുഖം താഴ്ത്തി ,

അവന്‍ പതിയെഅവളുടെഅടുത്തേയ്ക്ക്ചെന്ന്മുന്നില്‍ നിന്ന്അവളുടെതലയില്‍ തലോടി.

” സ്നേഹം എന്നത്ഒരുചങ്ങലയാണു , ഒരുകണ്ണിമറ്റെകണ്ണിയെസ്നേഹിയ്ക്കും മുറുകെപിടിയുക്കും , അതോവേറൊന്നിന്നേ …ആവികാരത്തില്‍ എല്ലാവരും എങ്ങിനെയൊക്കേയോബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ..”

ഒരുതത്വഞ്ജാനിയേപോലെഅവന്‍ സം സാരിക്കുന്നത്കേട്ട്അവള്‍ ക്ക്സത്യത്തില്‍ ചിരിവന്നു …

കോഫികുടിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോള്‍  അവന്‍ ഒരുസിഗറെറ്റ്എടുത്ത്കത്തിച്ചു , ഒരെണ്ണം അവളും , അഭിമുഖമായാണുഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും രണ്ടുപേരും അറിയാതെസ്വന്തം ചിന്തകളിലേയ്ക്ക്ഇറങ്ങിപോയി ..

 

കാതറീന്‍ ആലോചിച്ചത് , അവനെക്കുറിച്ച്തന്നേയായിരുന്നു , – മമ്മയുടെഗ്രാന്റ്പാ , ഇന്ത്യയില്‍ , അതും സൌത്ത്ഇന്ത്യയിലെഒരുടീഎസ്റ്റേറ്റ്മാനേജര്‍ ആയിരുന്നതും , അവര്‍ കണ്ടും അറിഞ്ഞു തുമായകാര്യങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം തലമുറകളിലൂടെ , കഥകള്‍ പോലെ    പറഞ്ഞുകൊടുത്തതും വയസ്സുകാലത്തൊടുവില്‍ എഴുതിയപുസ്തകങ്ങളും ,

 ബന്ധങ്ങളുടെആഴം , അവനല്കുന്നസന്തോഷം , സമാധാനം എന്നിവ, പ്രധാനവിഷയങ്ങളായിരുന്നത് , പിന്നീട്ഒരോതലമുറയും അത്പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുകായിരുന്നു , ഒടുവില്‍ ഡാഡിനെവിട്ട്മമ്മവേറെവിവാഹം ചെയ്തപ്പോള്‍ തനിച്ചായത് ,

പപ്പ  ഇന്ത്യന്‍ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളും ആള്‍ ദൈവങ്ങളെയും വിശ്വസിച്ചത് –

 

നരേന്ദ്രദേവ്എന്നഇന്ത്യന്‍ ചെറുപ്പക്കാരനെകണ്ടുമുട്ടിയപ്പോള്‍ , സം സാരിച്ച്അടുത്തപ്പോള്‍ വലിയൊരു ഭാഗ്യം  ​കൈവന്നതുപോലെയായിരുന്നു –

പക്ഷെഅവന്‍പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന,   അങ്ങിനെഒരാളെആയിരുന്നില്ല.

ഒരുയുറോപ്പ്യനേക്കാളും ആജീവിതരീതിയില്‍ ജീവിക്കുന്നവന്‍ , പാര്‍ ട്ടികള്‍ , പെണ്‍ സുഹ്യത്തുക്കള്‍ ,    ലഹരി ,  എല്ലാം എല്ലാം ..പക്ഷെപഠനത്തിനും സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലും വളരെമിടുക്കന്‍.

ഉള്ളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നകാഴ്ചപ്പാടുകളില്‍ നിന്നാണുകുടും ബം , ബന്ധങ്ങള്‍ ,- അതിലെഅവന്റെപാരമ്പര്യം , – തനിയ്ക്ക്അതിലുള്ളഇഷ്ടം –  അവനെസന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്നും കരുതി , മഞ്ഞുമൂടിയഒരുശരത്കാലരാത്രിയില്‍ പാര്‍ ട്ടിയിലെബഹളത്തില്‍ നിന്ന്അവന്റെകൈപിടിച്ച്തെരുവിലൂടെനടക്കുമ്പോഴായിരുന്നുചോദിച്ചത് , മറുപടിപക്ഷെവിസ്മയിപ്പിച്ചു ..

മഞ്ഞുവീണുനനഞ്ഞുകിടക്കുന്നഒരുസിമറ്റ്ബെന്ചില്‍ മലര്‍ ന്ന്കിടന്നവന്‍ ഉറക്കെചിരിച്ചു , എന്നിട്ട്പറഞ്ഞു

 

” ബന്ധങ്ങള്‍ , കുടും ബം …അങ്ങിനെഒന്നുമില്ല , ഈലോകത്ത് , ജയിക്കുന്നവന്‍ , തോല്‍ ക്കുന്നവന്‍ ..കാശുള്ളവന്‍ , ഇല്ലാത്തവന്‍ – ആദ്യത്തെവിഭാഗം മാത്രം ..അവരുടേതാണീഭൂമി , ആകാശം , നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ….”

” അപ്പോള്‍ അമ്മ , പിതാവ് , സഹോദരങ്ങള്‍ ..?” അമ്പരപ്പായിരുന്നു , അതുകൊണ്ട്ചോദിച്ചു ..

അവന്‍ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ..

 

” നരേദ്രദേവ്എന്നഞാന്‍ , ഈഞാന്‍ ഉണ്ടാവാന്‍ , സെക്സ്ചെയ്തവരല്ല , അവര്‍ , അതുപോലെഎന്റെമൂത്തസഹോദരിയും … അതങ്ങിനെസം ഭവിച്ചു , പിന്നേയും അവര്‍ സെക്സ്ചെയ്തിരുന്നു , ഉണ്ടാവാം , ..എന്തേപിന്നെആരും ഉണ്ടായില്ല , മതിയെന്ന്വെച്ചിട്ടാണു , കുട്ടികള്‍ മാത്രം , സെക്സ്അല്ല ..അപ്പോള്‍ ..ഞാനുണ്ടായി …ജനിപ്പിച്ചാല്‍ പിന്നെവളര്‍ ത്തണം ..അത്ഒരുരീതിയാണു , ഒരുപരിധിവരെസമൂഹത്തോടുള്ളപേടി , പിന്നെസ്വന്തം സ്വാര്‍ ത്ഥത്അ …മന: ശാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങള്‍ വായിക്കു.. മനസ്സിലാകും , സ്നേഹമല്ല , മനുഷ്യന്റെസ്ഥായിയായവികാരം , സ്വാര്‍ ത്ഥതയാണു , അത്മറയ്ക്കാനുള്ളപേരുകളില്‍ ഒന്നാണുസ്നേഹം , അതിന്റെവിശദീകരണങ്ങളാണുബന്ധങ്ങള്‍ …”

ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ..മുഖത്തേയ്ക്ക്നോക്കിയിരുന്നപ്പോള്‍ തിരിച്ചുചോദിച്ചു ..

” നിഎങ്ങിനെഈനാട്ടുകാരിയായി ? …അത്ഭുതം , അത്ഭുതം ..!!!”

അവന്‍ പിന്നേയും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു..പിന്നെഅവളെആബെന്ചിലേയ്ക്ക്കയറ്റികിടത്തി , പതിയെആതണുപ്പില്‍ ചൂട്പകര്‍ ന്നു …

അതിന്റെഓര്മ്മകള്‍ അവളുടെചുണ്ടുകളില്‍ ഒരുപുഞ്ചിരിഉണര്‍ ത്തി .

ദേവ്അവള്‍ തനിയെചിരിക്കുന്നത്കണ്ടിട്ട്തന്നെയാണു , അത്ഭുതത്തോടെ , പരിഹാസമട്ടില്‍ അവളുടെമുഖത്തിനടത്തേയ്ക്ക്വന്നിരുന്നത് – നാണത്തോടെഅവള്‍ പെട്ടെന്ന്മുഖം താഴ്ത്തി , അവന്‍ അവളുടെതാടിപിടിച്ച്മുഖമുയര്‍ ത്തി –

” നീഓര്‍ മ്മകളില്‍ ആയിരുന്നല്ലെ , പഴയ ..”

” ഊം ..!”

അവള്‍ കണ്ണുകളടച്ചു ,

കണ്ണുകള്‍ തുറന്നപ്പോഴും അവന്‍ അവളെതന്നെനോക്കിയിരിക്കുന്നു, അവള്‍ ക്ക്പെട്ടെന്ന്നാണം തോന്നി , അത്മറയ്ക്കാനായിവിഷയം മാറ്റി

 

” നിന്റെഅച്ഛനും അമ്മയും ..?”

 

അവന്‍ അവളുടെഭാവമാറ്റവും , വിഷയമാറ്റവും വ്യക്തമായിതിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു , അതുകൊണ്ട്തന്നെആദ്യം പുഞ്ചിരിവന്നചുണ്ടുകള്‍ പതിയെപഴയപടിയായി , നിര്‍ വികാരതയോടെപറഞ്ഞു ..

..”രണ്ട്പേരും പോയി ..”

അവളെസൂക്ഷിച്ച്നോക്കി , പതിയെപറഞ്ഞു

” മരിച്ചുപോയി ..” അവന്റെമുഖത്ത്ഒരുദു:ഖഭാവവും കാണാതിരുന്നതിനാല്‍ അവള്‍ ക്ക്ആദ്യം വിശ്വാസം വന്നില്ല

 

‘എപ്പോള്‍ ” നീഈമെയില്‍ പോലും ഇട്ടില്ല

 

അവന്‍ പതിയെചിരിച്ചു ..

” ഞാന്‍ അറിയാന്‍ വൈകി , രണ്ടും ..പിന്നെങിനെ ..?  , “

അവള്‍ മറുപടിപറഞ്ഞില്ല , മുഖം ത്യപ്തികരമല്ലെന്ന്അവനുതോന്നി , പറഞ്ഞതുകേട്ടിട്ട് ,

 

” അച്ഛന്‍ , ഇവിടെവെച്ചായിരുന്നു , ബോഡിആണുനാട്ടിലെത്തിയത് , ഹ്യദയാഘാതം , അസുഖങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു …അമ്മ , പിന്നെ -അവിടെപോയിട്ട് , ഉണ്ടാക്കിയസ്വത്തുക്കളും , സഹോദരിമാര്‍ ക്ക്നല്കിയപണവും , ആഭരണങ്ങളും ഒന്നും സഹായിച്ചില്ല , വരുമാനം നിലയ്ച്ചപ്പോള്‍ ഉള്ളത്കൈക്കലാക്കാനുള്ളശ്രമമായി , അമ്മതിരിച്ചറിഞ്ഞു , ബന്ധങ്ങളല്ല , പണമാണുമുഖ്യമെന്ന്വീണ്ടും , വിഷാദരോഗം , എന്റെഫോണുകളോട്പോലും പ്രതികരിച്ചില്ല , ഉറക്കഗുളികളില്‍ അഭയം തേടി …രണ്ട്പേരേയും കാണാന്‍ ഞാന്‍ പോയില്ല ……….എന്തിനു ..?

അവന്‍ അത്പറഞ്ഞ്അവളില്‍ നിന്ന്ദ്യഷ്ടിമാറ്റി

 

” അപ്പോള്‍ നീഅച്ഛനോട്ഒരിക്കലും അടുപ്പം കാണിച്ചില്ലമരണം വരെ , ഇവിടെവെച്ച്മരിച്ചിട്ടും , എന്തെപോയില്ല ..”

 

” ഞാന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല , മക്കായുവില്‍ ഒരുവലിയഹോട്ടല്‍ പ്രൊജെക്റ്റ് , കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ മികച്ചആര്‍ ക്കിടെക്റ്റ്നുള്ളഅം ഗീകാരം എനിയ്ക്ക് , കമ്പനിയുടേയും , അവരുടെയും സന്തോഷം ..പിന്നെഞാന്‍ രണ്ട്മാസം അവധിയെടുത്ത് , അവിടെകൂടി ..പുറം ലോകമായിഒരുബന്ധമില്ലാതെ ,

നിനക്കറിയാലോഒരുഫോണ്‍ നമ്പറും ഞാന്‍ സ്ഥിരമായിഉപയോഗിക്കാറില്ല , പിന്നെമാധ്യമവും അങ്ങിനെതുടരാറുമില്ല … ഞാന്‍ എനിയ്ക്ക്തോന്നുമ്പോള്‍ അങ്ങോട്ട്ബന്ധപ്പെടും , അതും ആവശ്യമുള്ളവരെമാത്രം , നിന്നേപോലും ഞാന്‍ വിളിക്കാറുള്ളത് , അല്ലെങ്കില്‍ ബന്ധപ്പെടാറുള്ളത്എന്നും പുതിയനമ്ബറില്‍ നിന്നോമെയില്‍ ഐഡിയില്‍ നിന്നോആകാറില്ലെ , അവധിയില്‍ ആയതുകൊണ്ട്കമ്പനിയേയും ബന്ധപ്പെടേണ്ടതില്ലായിരുന്നു , അല്ലെങ്കിലും ഞാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന്പറഞ്ഞ്അറിയിക്കുമ്പോഴെഅവര്‍ എന്നെബന്ധപ്പെടാറുള്ളൂ ..

ആഘോഷം …ഒരുമാസം അവിടെകഴിഞ്ഞ്  ഇസ്താമ്ബൂള്‍ , ചെക്ക്റിപ്പബ്ലിക്ക് , എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്ഫ്രാന്സില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണുമെസ്സേജ് ..അമ്മയെവിളിച്ചു , പക്ഷെപ്രതികരണമുണ്ടായില്ല , അവിടെനിന്ന്വേറെആരൊക്കെയോസം സാരിച്ചു , പോകാനിരുന്നതാണു , പിന്നെവേണ്ടിവന്നില്ല …”

 

അവന്റെമുഖത്ത് , നഷ്ട , കുറ്റബോധങ്ങളുടെഒരുഭാവവും കണ്ടില്ല , എങ്കിലും അവള്‍ ചോദിച്ചു ..

”  നിങ്ങള്‍ ക്ക്    മരണാന്തരചടങ്ങുകള്‍ ഇല്ലെഒരുപാട് , മതാചാരങ്ങള്‍ , അതും ആകെഉള്ളഒരുമകന്‍ ..ഞാന്‍ അങ്ങിനെവായിച്ചിട്ടുണ്ട് ..”

 

” ഊം ..” അവന്‍ മൂളി , പിന്നെപറഞ്ഞു

 

” ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ ആണുവേണ്ടത്എല്ലാം , മരിച്ചാല്‍ പിന്നെമറ്റുള്ളവരെകാണിക്കാനാണു ..അത്അവിടെഉള്ളവര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ..”

” ശരിയ്ക്കും എന്തായിരുന്നുഅച്ഛനുമായിട്ട്അകലം ..?”  ആചോദ്യം ശരിയാണോഎന്നവള്‍ ചിന്തിച്ചുസ്വകാര്യതയിലേയ്ക്ക് ..

 

അവന്‍ തന്റെവലതുകൈവെള്ളയിലേയ്ക്ക്നോക്കി , വിരലുകളുടെഅറ്റത്ത്പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നഇല്ലാത്തഎന്തോഇടതുകൈവിരലുകള്‍ കൊണ്ട്നീക്കം ചെയ്യുന്നത്കണ്ടു , പിന്നെരണ്ടുകയ്യും നീട്ട്വിരലുകള്‍ ചേര്‍ ത്ത്പൊട്ടിച്ചു , കൈകള്‍ വേര്‍ പെടിച്ച്ഒന്ന്നിവര്‍ ന്നിരുന്നു

 

”    അങ്ങിനെചോദിച്ചാല്‍ വ്യക്തമായൊരുഉത്തരമില്ല   ,   വളര്‍ ച്ചയുടെകാലത്തില്‍ ,

ആശയങ്ങളുടേയും കാഴ്ചപ്പാടുകളുടേയും കാര്യത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ അകന്നു , എന്റെചെറിയആവശ്യങ്ങള്‍ പോലും , അനാവശ്യങ്ങളായികണ്ടു , എല്ലാം ചെയ്തുതന്നിരുന്നെങ്കിലും , അതേപോലെഅമ്മയുടേയും , എല്ലാറ്റിനും കണക്കുസൂക്ഷിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യും ..ചെറിയമുറിവുകള്‍ ,വലുതായി , അമ്മരണ്ട്   പേരുടെയും ഇടയില്‍ നിന്നു , അതും അമ്മയ്ക്ക്സമയമുള്ളപ്പോള്‍ ..വിടവുകള്‍ ,…………. ഇപ്പോഒരിക്കലും നികത്തനാകാത്തതായി …”

അവന്‍ മുകളിലേയ്ക്ക്നോക്കിയിരുന്നു , അവള്‍ താഴേയ്ക്കും .

വലിയഒരുനിശ്ശബ്ധതകടന്നുവന്നു , അത്അവിടെതന്നെനിന്നു …രണ്ട്പേരും അതിനോട്ദീര്‍ ഘമായിസം സാരിച്ചു , അവളായിരുന്നുകൂടുതല്‍ ..

ഒടുവില്‍ പോകാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടും പോകാതെഅവളോട്സം സാരിച്ചുകൊണ്ടേനിശ്ശബ്ദതനിന്നപ്പോള്‍ 

അവന്‍ അവളുടെകൈയ്യില്‍ പിടിച്ചുവലിച്ചു ,

” വായോ , നമുക്ക്ഒന്ന്കുളിക്കാം , ” അവള്‍ എഴുന്നേറ്റു , അവന്‍ മദ്യക്കുപ്പികളില്‍ ഒന്നും രണ്ടുഗ്ലാസ്സുകളും , ഐസ്ക്യൂബ്ബാസ്ക്കറ്റും എടുത്തു , സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങള്‍ അഴിച്ചു , പിന്നെഅവളുടേതും ..

ബാത്ത്ടബ്ബിലെഇളം ചൂടുവെള്ളത്തില്‍ മലര്‍ ന്നുകിടന്നു , അവന്റെമാറില്‍ മലര്‍ ന്ന്അവളും …അരികില്‍ വെച്ചഒഴിച്ചുവെച്ചഗ്ലാസ്സുകള്‍ ഒന്ന്അവനും മറ്റേത്അവളും എടുത്തു , ഒരല്പ്പം കഴിച്ച്രണ്ട്പേരും അരികില്‍ തന്നെവെച്ചു …

അവനില്‍ നിന്ന്ചൂട്പതിയെപടരുന്നതും അവനിലെഅവന്‍ ഉണരുന്നതും അറിഞ്ഞുതന്നേയാണവള്‍ പറഞ്ഞത്

 

” എന്നാലും നീപറഞ്ഞില്ല …?!”

” ഒന്നുവെറുതെഊഹിക്കൂ ..”

അവളുടെമാറിടങ്ങള്‍ ക്ക്കുറുകെകൈവെച്ച്അവന്‍ പതിയെപറഞ്ഞു ..

” ഊം ..”

എഴുന്നേറ്റ്അവന്റെമുഖത്ത്നോക്കിപറയാനവള്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ അവന്‍ സമ്മതിച്ചില്ല , ബലം പിടിച്ച്അങ്ങിനെതന്നെകിടത്തി

അവള്‍ അതനുസരിച്ചു ..

 

” ഞാന്‍ പറയുന്നത്ശരിയായാല്‍ സമ്മതിച്ചുതരണം ..”

“ഉറപ്പാ ” അവള്‍ ക്ക്അവന്‍ ഉറപ്പ്കൊടുത്തു

 

” എന്നാല്‍ …നിന്നെസ്വാധീനിച്ച , അല്ലെങ്കില്‍ ശരീരമല്ലാതെമനസ്സ്കീഴടക്കിയഒരുപെണ്കുട്ടി .?.”

” അല്ല “

 

” നിന്റെയാത്രകളില്‍ നീകണ്ടവലിയഒരത്ഭുതം? “

” അല്ല “

” നീചെയ്തഒരുവ്യത്യ്സ്ഥമായകെട്ടിടം ?..”

” അല്ല “

 

” നേരത്തെപറഞ്ഞത്അല്ലാതെഏതെങ്കിലും അവാര്‍ ഡ് , മികച്ചആര്ക്കിട്ക്റ്റ്നുള്ളത് .?.”

 

” ഒരിക്കലും അല്ല “

” പുതിയകമ്പനി, അവരുതന്നവലിയശമ്പളം ..?”

” അല്ല .”

” ഉപയോഗിച്ചവലിയലഹരി ..?”

” ഒന്നുമല്ല ..”

“പിന്നെ ..?”

അവള്‍ അവനില്‍ നിന്ന്സാധാരണഇത്തരം അവസരങ്ങളില്‍ കേള്‍ ക്കാറുള്ളഒരുപൊട്ടിച്ചിരിപ്രതീക്ഷിച്ചു , പക്ഷെഅതുണ്ടായില്ല ..

മറുപടീഗൌരവമായിട്ടായിരുന്നു ..

” ഞാന്‍ ഒരുപുസ്തകം എഴുതാന്‍ പോകുന്നു ..”

അവള്‍ അത്ഭുതത്തോടേതിരിഞ്ഞ്അവനെനോക്കി ,

” ഓഹ് ..നന്നായി .., ഞാന്‍ കരുതാറുണ്ട് ..നിനക്നന്നായിഎഴുതാന്‍ കഴിയും എന്ന് “,

 ” പറയൂ  , ” എന്താണുപേര്‍ ?”

 

” ബാക്കിപത്രം “

” യെസ് , ദബാലന്‍ സ്ഷീറ്റ്ഓഫ്ലൈഫ് ” അവളുടെഭാഷയില്‍ വീണ്ടും ആവര്‍ ത്തിച്ചു

“എന്താണുവിഷയം ..”

അവള്‍ കമിഴ്ന്ന്കിടന്നിട്ടും അവനിലെചൂട്കുറയുന്നത്പോലെതോന്നി , അവന്‍ കൈനീട്ടിഗ്ലാസ്സില്‍ മദ്യം ഒഴിച്ചുഒറ്റവലിയ്ക്ക്കുടിച്ചു ,,,

” ഒരുമനുഷ്യനെപറ്റി ..”

” ഒരുമനുഷ്യന്‍ ..?” അവള്ക്ക്അത്ഭുതം കൂടിവന്നു

” ഊം ..ഞാന്‍ കണ്ടവരൊക്കെ , രണ്ട്കാലില്‍ നടക്കുന്നഹോമോസാപ്പിയന്‍ സ്മാത്രമായിരുന്നു , ബുദ്ധികൊണ്ട്കാശുണ്ടാക്കുകയും , സുഖത്തിനുവേണ്ടികളയുന്നവരും മാത്രം .., ഇത്ഒരുമനുഷ്യന്‍ ..”

അവളെപതിയെഅടര്‍ ത്തിമാറ്റി ,

” കുളിക്കു.”

അവന്‍ പെട്ടെന്ന്കുളിച്ചെന്ന്വരുത്തി , ബാത്ത്ടവ്വല്‍ ഉടുത്ത്ഇറങ്ങി , അവളും പെട്ടെന്ന്കുളിച്ച്  ഗൌണ്‍ ധരിച്ച്, തലയില്‍ ടവ്വല്‍ കെട്ടിഅവന്റെപുറകെപോയി ..

ബാല്ക്കണിയിലേയ്ക്ക്തുറക്കുന്നചില്ലുവാതില്‍ അല്പ്പം തുറന്ന്സിഗററ്റിന്റെപുകപുറത്തേയ്ക്ക്ഊതിവിടുന്നഅവനെഅവള്‍ കണ്ടു , അല്പ്പം ഭയത്തോടെയാണവള്‍ അടുത്തേയ്ക്ക്പോയത് , പക്ഷെഅവന്റെമുഖം മുന്പ്കണ്ടതുപോലെഗൌരവമായിരുന്നില്ല ..പതിവ്സ്നേഹത്തോടെതന്നെചോദിച്ചു

” വിശക്കുന്നില്ലെ , ഭക്ഷണം  വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് , റെസ്റ്റോറന്റില്‍ നിന്ന്വരുത്താം ..”

 

” വേണ്ട , ഉച്ചയ്ക്ക്മതി , ഇപ്പോബ്രെഡ്ടോസ്റ്റ് , ഓം ലെറ്റ് ..ധാരാളം .., ഞാന്‍ വസ്ത്രം മാറിയിട്ട്ഉണ്ടാക്കാം ” ,അവള്‍ അകത്തേയ്ക്ക്നടക്കുന്നത്നോക്കി , അവന്‍ വീണ്ടും പുകവലിച്ചു , അവള്‍ തിരിച്ചുവന്നപ്പോള്‍ അവളുടെകൂടെഅടുക്കളയിലേയ്ക്ക്കൂടെപോയി .

 

 

അവളുടെമൌനം അവന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു  , അടുത്തേയ്ക്ക്ചെന്നിരുന്ന് , അവളില്‍ അവന്റെകവിള്‍ ചേര്‍ ത്തുവെച്ച്അരികിലൂടെകെട്ടിപ്പിടിച്ചു ..

 

അവള്‍ അവന്റെകവിളില്‍ ചും ബിച്ചു ..പിന്നെപതിയെപറഞ്ഞു

 

” എന്നോട്പറയണം എന്നില്ല ..നീഅല്ലെ ..നിന്റെഇഷ്ടങ്ങളെഞാന്‍ എന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ലെഉള്ളൂ …, ചിരിക്കാതെ , ഗൌരവം , സങ്കടം ..ഒക്കെകാണിക്കുന്നദേവ്നെഎനിക്ക്പരിചയമില്ല – ഇഷ്ടവുമില്ല”

 

“അതിനെകുറിച്ച്പറയാന്‍ മാത്രമായിട്ടാണുഞാന്‍ നിന്നെകാണണം എന്ന്പറഞ്ഞത് “

 അവള്‍ ക്ക്അത്ഭുതം തോന്നിയെങ്കിലും അവന്റെ മുഖത്ത്  പ്രത്യേകിച്ചൊരുഭാവവ്യത്യാസവും വന്നില്ല

 

” എന്താണുഅയാളെക്കുറിച്ച്എഴുതാനുള്ളത് , ആരാണയാള്‍ ..” അത്ഭുതം ആകാം ക്ഷയായിമാറി ,

അവള്‍ പ്ലേറ്റുകളില്‍ കഴിക്കാനുള്ളത്എടുത്തു , ഊണുമുറിയിലെമേശപ്പുറത്ത്വെച്ചു  .. കോഫിഉണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ അവന്‍ വേണ്ടെന്ന്പറഞ്ഞു ,

അവനല്ലങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ തോന്നിയില്ല , അവളുടെഅത്ഭുതത്തിനുമറുപടിപറഞ്ഞേതീരു , പ്ലേറ്റില്‍ നിന്ന്ഒരുകഷണം ബ്രെഡ്എടുത്ത്കടിച്ചു ,   

 പിന്നെ   ദൂരേയ്ക്ക്നോക്കി , പതിയെപറഞ്ഞു

” പ്രത്യേകിച്ച്എന്താണെന്ന്ചോദിച്ചാല്‍ ഒന്നുമില്ല – ഒരുപാട്പേര്‍ ഒരുപാട്തവണപറഞ്ഞുപോയതാണു ..പക്ഷെ ,,”

 

” പക്ഷെ ” അവന്റെപകുതിഅവളുടെചോദ്യമായി

 

അവന്‍ അവളെനോക്കിപറഞ്ഞു

 

” ഇത്ഞാന്‍ എനിക്ക്മാത്രമായിഎഴുതുന്നതാണു , ഞാന്‍ അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യണം ..”

 

അവള്‍ ക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്ന്മുഖം പറഞ്ഞു\

 

അവളും കാര്യമായികഴിച്ചില്ല , എങ്കിലും അവന്‍ കാത്തിരുന്നു , പിന്നെപതിയെഎഴുന്നേറ്റ്കയ്യും വായും കഴുകി , ബാല്‍ ക്കണിയിലേയ്ക്ക്പോയി , ഒരുസിഗറെറ്റ്  കത്തിച്ചു . അവള്‍ പുറകെവന്നത്കണ്ട് അവളുടെനേരെപാക്കറ്റ്നീട്ടിയപ്പോള്‍ വേണ്ടെന്ന്കൈകൊണ്ട്ആം ഗ്യം കാണിച്ചു .

 

ബാല്‍ ക്കണിയുടെകൈവരിയില്‍ ചാരിനിന്ന്അവളെഅലക്ഷ്യമായിനോക്കിഒരുതവണപുകഊതിവിട്ട്അവന്‍ പറഞ്ഞു

” ഞാന്‍ അയാളെകാണുന്നത്എന്റെകുട്ടിക്കാലത്താണു , അതായത്ഓര്മ്മവെയ്ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ..”

” ഓഹ് , നീഅയാളെകണ്ടിട്ടുണ്ടോ ..?” അവള്‍ ക്ക്അതും അതുഭുതമായിതോന്നി

” ഉവ്വ് ..”

” എന്നിട്ടെന്നോട്ഇതേവരെപറഞ്ഞിട്ടില്ല ..”

അതിനയാള്‍ മറുപടിപറഞ്ഞില്ല

 

” പറയാനായീവലിയപ്രത്യേകതതോന്നിയിരുന്നില്ലഒരിക്കലും , ” അയാള്‍ ഒരുശരാശരിഇന്ത്യക്കാരന്‍ , പിന്നെഒരുയഥാര്‍ ത്ഥമലയാളി ..”

അവള്‍ ക്ക്മനസ്സിലായില്ലെന്ന്വ്യക്തമാണു

അതുമനസ്സിലാക്കികൊണ്ട്തുടര്‍ ന്നു

” ദാരിദ്യവും പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടുകളും ബാക്കിപത്രമായിട്ടുള്ളയാള്‍ , പിന്നെജീവിക്കാന്‍ വേണ്ടിനാടുവിടുകയും ,ജീവിക്ക നുള്ളത്കിട്ടിയപ്പോള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെഓര്‍ ത്ത്സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നഒരുസാധാരണപ്രവാസിമലയാളി ..”

 

അവന്റെമുഖഭാവം അവള്‍ ക്ക്ഒട്ടും മനസ്സിലായില്ല , അവന്റെശബ്ദത്തിനുഒരുപാട്പഴക്കമുള്ളത്പോലെതോന്നിച്ചു

 

” നിനക്കറിയില്ല , അവിടെആദ്യം പട്ടിണിയിലായത്ദൈവങ്ങളാണു , അമ്പലങ്ങള്‍ , അവയെആശ്രയിച്ച്ജീവിച്ചിരുന്നജനവിഭാഗങ്ങള്‍ , എന്റെകഥയിലെനായകന്റെപിതാവ് , 12 മക്കളുള്ളഒരുകുടും ബത്തിന്റെമൂത്തസന്തതിആയിരുന്നു ..”

സിഗറെറ്റിന്റെആഷസ്തട്ടിക്കളഞ്ഞ് , അവന്‍ പതിയെചിരിച്ചു , അതില്‍ രോഷം കലര്‍ ന്നിരുന്നത്പോലെ

” അന്നത്തെകാര്‍ ന്നവന്‍ മാര്‍ , മക്കളുണ്ടാക്കുക , സ്വന്തം സുഖം നോക്കിഅലയുക , ചിലപ്പോള്‍ ഭാര്യയ്ക്കും , അമ്മാവന്‍ മാര്‍ ക്കും , അല്ലെങ്കില്‍ മൂത്തസന്തതിയ്ക്ക്ഉത്തരവാദിത്വം നല്കി , പുതിയഒരുബന്ധത്തിലേയ്ക്ക് , അല്ലെന്ല്കില്‍ പരലോകത്തിലേയ്ക്ക്ഒരുയാത്രയാണു , അവരുടെമാത്രം സുഖം , പിന്നെജീവിക്കാന്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെബുധിമുട്ടുകള്‍ “

 

അവള്‍  അറിയാത്തഒരുലോകത്ത്എത്തിപ്പെട്ടതുപോലെയാണിരുപ്പ് .

അവന്റെസിഗറെറ്റ്കഴിഞ്ഞു , കുറ്റിവേസ്റ്റ്ബാസ്ക്കറ്റില്‍ ഇട്ടു , അടുത്തത്കൊളുത്തി , ഒരെണ്ണം അവളും ..

” പിന്നെ ..? “

അവളുടെചോദ്യത്തിനുഅവന്‍ പതുക്കെയാണുമറുപടിപറഞ്ഞത്

 

” എന്റെനായകന്റെഅച്ഛന്‍ പരലോകത്തെയ്ക്കാണുപോയത് , മൂത്തമകനുബാക്കിപതിനൊന്നുപേരെഏല്പ്പിച്ച്,  നാടുവിട്ടുപലപണികളും ചെയ്ത് , ഉള്ളതില്‍ പഴയവീടൊഴികെബാക്കിഉണ്ടായിരുന്നസ്ഥലം വിറ്റ് , 6 സഹോദരികളെയും വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് , 4 അനിയന്മാരേയും  അവരുടേതായജീവിതത്തിലെത്തിച്ച് , ഒടുവില്‍ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോഴെയ്ക്കും വൈകിയിരുന്നു , എങ്കിലും 3 മക്കള്‍ , ആദ്യത്തേത്നമ്മുടെനായകന്‍ , പിന്നെ 3 അനിയത്തിമാര്‍ ..പൈത്യകം പകര്‍ ന്നുകിട്ടി ..അയാളും ..”

” എന്തെ ..എന്താണുഅയാള്‍ ക്ക് ?”

ഒരുപുകയൂതിവിട്ട് , ബാക്കിയുള്ളസിഗറെറ്റ്അവളുടെവിരലുകള്‍ ക്കിടയില്‍ അയാളുടെഓര്‍ മ്മകള്‍ പോലെചാരം മൂടിനിന്നു

അയാള്‍ പക്ഷെതന്റെസിഗറെറ്റ്ആഞ്ഞ്ആഞ്ഞുവലിച്ചു , പിന്നെഅകത്തേയ്ക്ക്പോയിമദ്യം ഒരുഗ്ലാസ്സില്‍ ഒഴിച്ച്ഒറ്റവലിയ്ക്ക്കുടിച്ചു ,തിരിച്ചുവന്നു  അവള്‍ അവിടെതന്നെഇരുന്നതേയുള്ളു

 

 താഴെദൂരെസമുദ്രതീരത്ത്ആളുകള്‍ നടന്നുപോകുന്നു , ചിലര്‍ കൈവരിയില്‍ പിടിച്ച്നിന്ന്സം സാരിക്കുന്നു , ഒറ്റയ്ക്കുള്ളവര്‍ കടലിനെനോക്കിനില്‍ ക്കുന്നു ..

 

അയാളുടെശബ്ദം അവളെചെറുതായിഞെട്ടിച്ചു , അവള്‍ ഏതോചിന്തയില്‍ ആയിരുന്നു ,       

ഒറ്റപ്പെടുന്നവര്‍ തോറ്റവരാണെന്നത്..

 

ഒരുവയസ്സന്‍ കാളയ്ക്ക്വലിയ്ക്കാവുന്നഭാരത്തിനുപരിധിധാരാളമുണ്ടായിരുന്നത്കൊണ്ട് , വീട്ടിലേയ്ക്ക്വരുന്നപണത്തിനും ..നല്ലവസ്ത്രം , ഭക്ഷണം  , സുഹ്യദം  എല്ലാം അയാള്‍ ക്ക്സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു ..”

 

” സൌഹ്യദം ” ..?

അവള്‍ കയ്യിലിരുന്ന്സിഗറെറ്റ്കളഞ്ഞു

” അതെ ..ജാതിയിലെഉയര്‍ ന്നസ്ഥാനം , അടുത്തുണ്ടായിരുന്നതാഴ്ന്നജാതിക്കാരായസമപ്രായക്കാരില്‍ നിന്ന്അയാളേഅകറ്റിനിര്‍ ത്തി , സ്കൂള്‍ വിട്ട്വന്നാല്‍ പടിയ്ക്ക്പുറത്ത്പുസ്തകങ്ങള്‍ വെച്ച് , അവിടെവെച്ചിട്ടുള്ളതോര്‍ ത്ത്എടുത്ത്വീടിന്റെമുന്നിലെഅമ്പലക്കുളത്തില്‍ കുളിച്ചാണുവീട്ടിലേയ്ക്ക്കയറിയിരുന്നത് , പിന്നെനേരെഅമ്പലത്തിലേയ്ക്ക്തേവരെ , ദീപാരാധനതൊഴും , പിന്നെഅമ്പലത്തിനുമുന്നിലെആല്‍ ത്തറയില്‍ ഇരിക്കും , ആആല്‍ മരമായിരുന്നുഅയാളുടെസുഹ്യത്ത് , പിന്നെഅയാളെപോലെഅരപട്ടിണിക്കാരനായജാതിയില്‍ ഒരല്പ്പം താഴെ , വീടിന്റെമുന്നില്‍ വരെവരാന്‍ കഴിയുന്നശിവരാമനും ..എങ്കിലും തേവരൊടും ആആല്‍ മരത്തോടുമാണു അയാള്‍ സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നത് – തേവര്‍ തിരിച്ചൊന്നും പറയാറില്ല , ആല്‍ മരം പക്ഷെതലയാട്ടും , അതിലിരിക്കാറുള്ള   കിളികള്‍ തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പറയുകയും ..”

ഭൂമിയ്ക്കപ്പുറത്ത്എവിടേയോഉള്ളമറ്റൊരുവിചിത്രഗ്രഹത്തിലെവിചിത്രയായജീവികളുടെകഥപോലെകാതറീനുതോന്നി ..ഇങ്ങിനേയും ആളുകള്‍ , ജീവിതം ..?!!

അവളെമനസ്സിലാക്കികൊണ്ട്തന്നെഅയാള്‍ തുടര്‍ ന്നു ..

 

” സത്യമായിട്ടും ഇത്ഈഭൂമിയിലെ , അതും എനിക്കറിയാവുന്നഒരാളുടെയ്ഥാര്‍ ത്ഥജീവിതമാണു “

അവള്‍ തലയാട്ടി ..

സത്യം എപ്പോഴും ഇങ്ങിനെയാണല്ലോ , സ്വീകരിക്കപ്പെടാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നകടം കഥ .

 അവള്‍ മനസ്സിലായതുപോലെതലയാട്ടിയെങ്കിലും , ആലോചിച്ചത്അയാളെക്കുറിച്ച്മാത്രമാണു , ഏകാന്തത , ഒറ്റപ്പെടല്‍ , ഒരുമരം മാത്രം സുഹ്യത്ത് …!!..

 

‘പിന്നെ ..പിന്നീട്എന്തായി ..?”

 

” എന്താവാന്‍ ..? പത്താം ക്ലാസ്സ്കഴിഞ്ഞതോടെ , അച്ഛന്‍ തിരിച്ചുവന്നു , വീട്മുഴുവന്‍ പട്ടിണിയിലേയ്ക്ക്പോകുന്നുഎന്നറിഞ്ഞതോടെഅയാള്‍ ,നാടുവിട്ടു , ആരോടും പറയാതെഅല്ല , വീട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞിട്ട്തന്നെ , ബോം ബൈയില്‍ , അച്ഛന്‍ ചെറുതായെങ്കിലും സഹായിച്ചസുഹ്യത്തുക്കള്‍ , അച്ഛന്റെജീവിതം കൊടുത്ത്വലുതായബന്ധുക്കള്‍ ..പക്ഷെ ..”

 

” പക്ഷെ ..??”

 

അയാള്‍ അവളുടെകൈപിടിച്ച്അകത്തേയ്ക്ക്നടന്നു

രണ്ട്ഗ്ലാസ്സില്‍ ഡ്രിങ്ക്സ്ഒഴിച്ചു , ഒരെണ്ണം അവള്‍ ക്ക്കൊടുത്തു , അവല്‍ അപ്ലം കഴിച്ച്ഗ്ലാസ്സ്കയ്യില്‍ തന്നെവെച്ചു , അയാള്‍ ഒറ്റവലിയ്ക്ക്തീര്‍ ത്തു , അയാള്‍ അങ്ങിനെകഴിക്കുന്നത്അവള്‍ കണ്ടിട്ടേയില്ല ..

” എന്നിട്ട് ..?” അവള്‍ പിന്നേയും ചോദിച്ചു

അയാള്‍ അല്പം വെള്ളം കുടിച്ചു ..പിന്നെഒരുദീര്‍ ഘശ്വാസം വലിച്ചു

 

” പക്ഷെ ..ആരും സഹായിച്ചില്ല , വെള്ളം കുടിച്ച് , വഴിയരുകിലെകടത്തിണ്ണയില്‍ കിടന്നു ..പിന്നെചെറിയചെറിയജോലികള്‍ , ടൈപ്പ്റൈറ്റിങ്ങ്പഠിച്ച്സ്റ്റെനോഗ്രാഫര്‍ , വളരെകുറച്ച്സമയം മാത്രം ഉറങ്ങി .ഒരുപാട്സമയം ജോലിചെയ്തു ..കിട്ടുന്നത്മിക്കവാറും വീട്ടിലേയ്ക്കയച്ചു ..എഴുത്തുകളിലൂടെവീടിനേയും നാടിനേയും കണ്ടു , ശിവരാമനുമായി   കൂടുതല്‍ ,അടുക്കുന്നത്ആകത്തുകളിലൂടേയാണു , തന്റെസങ്കടങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും പങ്കുവെയ്ച്ചത്അയാളൊടും കൂടിയായി , ആശ്വാസങ്ങളും നാട്ടിലെവിശെഷങ്ങളുമായി ,  ശിവരാമന്റെകത്തുകള്‍ മുടങ്ങാതെഅയാളെതേടിയെത്തി ,  വീട്ടില്‍ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാല്‍ സഹായിആയിഅയാള്‍ കൂടെനിന്നു , അയാളുടെവരവ്കാത്ത്ആല്‍ മരം അവിടെത്തന്നെസാധാരണപോലെനിന്നു -എല്ലാമറിഞ്ഞിട്ടും നിസ്സഹായതയോടെ    തേവരും ..!

 

തുറന്നുകിടന്നിരുന്നബാല്‍ ക്കണിയുടെവാതിലിലൂടെതണുതതകാറ്റ്അകത്തേയ്ക്ക്വന്നു , ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെഎത്തുന്നഅതിഥിയെപോലെ , അവരെരണ്ട്പേരും തൊട്ടുരുമിതിരികെപോയി , ജനല്‍ പാളികളിലെമഞ്ഞുതുള്ളികള്‍ പോലെഅത്നല്‍ കിയതണുപ്പ്അവരെചുറ്റിനിന്നു, അവര്‍ ക്ക്രണ്ട്പേര്‍ ക്കും , അവര്‍ അവിടെത്തന്നെഉണ്ട്എന്നഓര്മ്മനല്കി , അയാള്‍ വീണ്ടും പറയുന്നതിനുകാതോര്‍ ത്ത് , കയ്യിലെഗ്ലാസ്സില്‍ നിന്ന്അല്പ്പം കൂടിനുകര്‍ ന്ന്അവളിരുന്നു , അവന്‍ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി

 

” ഓരോബാധ്യതകളും കഴിയുമ്പോള്‍ അയാള്‍ കരുതിയിരുന്നത് , അത്കഴിഞ്ഞ്നാട്ടില്‍ പോകണം , സമാധാനമായികുളിച്ച്തേവരെതൊഴണം , മതിയാകുവോളം ആല്‍ ത്തറയില്‍ ഇരിക്കണം , ശിവരാമനോട്ഒരുപാട്സം സാരിക്കണം … വിവാഹം കഴിഞ്ഞുസഹോദരിമാര്‍ പടിയിറങ്ങിയതിനുശേഷം വ്യദ്ധരായമാതാപിതാക്കള്‍ ക്ക്തുണയായി , നാട്ടില്‍ എന്തെങ്കിലും ചെറിയജോലികള്‍ ചെയ്ത് …ഒന്നും നടന്നില്ല ..കാലം അയാളെവിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു , ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നിറഞ്ഞകുടും ബത്തിലെകല്യാണപ്രായം കഴിഞ്ഞുനിന്നിരുന്നപെണ്കുട്ടി , അവള്‍ ക്ക്മൂന്ന്സഹോദരിമാര്‍ ,  അവളുടെസ്വപ്ങ്ങള്‍ അയാളെപോലെയായിരുന്നില്ല , അതിനുസമ്പന്നതയുടെസുഖസൌകര്യങ്ങളായിരുന്നു , വീട്ടുകാര്‍ ക്ക്തുണയാകുമെന്ന്കരുതിയവള്‍ അയാളോടൊപ്പമെനില്ക്കൂഎന്ന്വാശിപിടിച്ചു , അവളെയും കൂടെകൂട്ടി , ആവശ്യങ്ങള്‍ കൂടിവന്നു , ചിലമുന്‍ സഹപ്രവര്‍ ത്തകരുടേ  സഹായത്തോടെമിഡ്ഡില്‍ ഈസ്റ്റില്‍ വന്നു , കുറച്ച്കാലം വലിയവരുമാനമില്ലാത്തജോലികള്‍ , പിന്നെഒരുചെറിയകച്ചവടം , ഭാര്യകൂടെഅതിനുമുന്പേതന്നെവന്നു , ഒരുമകന്‍ പിറന്നു , ..

വരുമാനം കൂടുന്തോറും , കൂടെയുള്ളവരുടെസ്വപ്നങ്ങളും വലുതായിക്കൊണ്ടിരുന്നു , അവര്‍ മൂന്നുപേരും മൂന്നുദിശകളിലേയ്ക്ക്സഞ്ചരിച്ചു , പ്രാബ്ധക്കാരിയായിരുന്നഒരുപെണ്കുട്ടി , ഗ്രാമത്തിലെവലിയഒരുപണക്കാരിയാവുന്നതും അവരുടെജീവിതവും സ്വത്തുവകകളും കണ്ട്മറ്റുള്ളവര്‍ അന്തം വിടണമെന്നും കരുതുന്നഭാര്യ, പിശുക്കനും തത്വചിന്തകൊണ്ട്ജീവിതത്തില്‍ എന്തുകാര്യം എന്ന്കരുതിശത്രുവിനെപോലെകരുതുന്നമകനും , ആല്‍ ത്തറയില്‍ ഒരുദിവസമെങ്കിലും സമാധാനമായിരിക്കണം എന്നുകരുതുന്നഅയാളും …!!

മനസ്സ്എന്നത് , നദിയിലെജലം പോലെയാണു , താഴ്ന്ന , ഇഷ്ടപ്പെട്ടവഴികളിലൂടെഒഴുകാന്‍ അത്ആഗ്രഹിക്കും , പക്ഷെജീവിതം എന്നത്അണക്കെട്ടില്‍ നിന്നൊഴുകുന്നകനാല്‍ ആണു , അത്ബന്ധങ്ങളുടെഅണക്കെട്ടില്‍ നിന്ന് , ആഗ്രഹിക്കാത്തസ്ഥലങ്ങളില്‍ കെട്ടീനില്ക്കാനും , അവിടെമുന്‍ കൂട്ടിമറ്റുള്ളവര്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളവഴികളിലൂടെഒഴുകാനും പ്രേരിപ്പിക്കും , പലര്‍ ക്കും നനവായിതീരാന്‍ ,  നനവായിതീരുകയും , കുടിവെള്ളമാവുകയും , കുളമാവുകയും ഒക്കെചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെമനസ്സ്കടലില്‍ ചെന്ന്ചേരാനാണു ..! ഭോഗിക്കപ്പെടാന്‍ മാത്രം യോഗമുള്ളഒരുവസ്തുവിനുഒരിക്കലും സ്വയം തോന്നില്ല , അങ്ങിനെഒന്ന്നിലവില്‍ ഉണ്ടെന്ന് …!

ഒടുവിലത്തെയാത്രപറഞ്ഞ്പകല്‍ പടിയിറങ്ങിപോയഭൂമിയെപോലെയാണുഒറ്റപ്പെട്ടവന്റെമനസ്സ് , അവിടെനിലാവും നക്ഷ്ത്രങ്ങളും ഒന്നുമില്ലഇരുട്ട്മാത്രം ..

താന്‍ പറയുന്നത്കാതറിന്ന്ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോഎന്ന്പോലും ദേവ്നോക്കിയില്ല , അയാള്‍ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ,

 

” പഠിച്ച്വലിയവരുമാനമുള്ളഉദ്യോഗം കിട്ടി  തന്റെവഴികളിലൂടെ , നടന്നുപോയമകന്‍ , ആവശ്യത്തേക്കാള്‍ ഉള്ളധനം , എന്തിനുഇവിടെകഴിയുന്നൂഎന്നഅയാളുടെചോദ്യത്തിനൊടുവില്‍ ഭാര്യസമ്മതിച്ചു , എല്ലം അവസാനിപ്പിച്ച്ഒരുമടക്കയാത്ര , വന്നുകാലുകുത്തുന്നതിന്റെഅടുത്തനിമിഷം ഏത്പ്രവാസിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നആമുഹൂര്‍ ത്തം , ഒടുവില്‍ അയാളെസന്തോഷിപ്പിച്ചുകാണും , പക്ഷെ , എല്ലം ഒഴിവാക്കി , എല്ലാവരോറ്റും യാത്രപറഞ്ഞ് , പോകാനുള്ളദിവസത്തിന്റെതലേന്ന്രാത്രി , ഉറക്കത്തില്‍ അയാളുടെശ്വാസം  നിലച്ചു ..അയാളെകാത്തിരുന്നആലും ആല്‍ ത്തറയേയും ഒരിക്കലും കാണാതെ .. “

അവള്‍ അവനെനോക്കി , അവന്‍ തിരിച്ചും …

” നിനക്കെങ്ങിനെഈകഥ ..അല്ലെങ്കില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ..?”

 

അവന്‍ ഒന്നും മിണ്ടാതെഅകത്തേയ്ക്ക്പോയി , തിരിച്ചുവന്നപ്പോള്‍ ഒരുചെറിയപെട്ടിഉണ്ടായിരുന്നുകയ്യില്‍ , അവളുടെകയ്യില്‍ കൊടുത്ത്തുറക്കാന്‍ പറഞ്ഞു ,

 

ഒരുകടലാസ്സ് , അഥവാ , ഒരെഴുത്ത് , പിന്നെകറുത്തമൂന്നുനാലുമണികള്‍ പോലുള്ളവ ,

അവള്‍ ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്തതുപോലെഅവന്റെമുഖത്തേയ്ക്ക്നോക്കി .,

 

” വായിക്കു , അത്ഒരുകത്താണു ..”

 അവള്‍ അതെടുത്തു

” പ്രിയപ്പെട്ടനരേന്ദ്രനു ,

 

നീസുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ ,

 

എനിയ്ക്ക്ജീവിക്കാന്‍ സഹായിച്ചഭാഷയാണെങ്കിലും സ്വന്തമായും വേണ്ടപ്പെട്ടവര്‍ ക്കും എഴുതുമ്പോള്‍ മാത്യഭാഷയാണിഷ്ടം എന്ന്ഓര്‍ ക്കുന്നുഎന്ന്കരുതുന്നു , പക്ഷെഅതില്‍ എഴുതിയാല്‍ തനിയ്ക്ക്വായിക്കാന്‍ കഴിയില്ലല്ലോ , അതുകൊണ്ട്ഇം ഗ്ലീഷില്‍ എഴുതുന്നു

തനിയ്ക്കിനിഈജീവിതത്തില്‍ ഞാന്‍ എന്തെങ്കിലും തരേണ്ടതില്ലഎന്ന്കരുതുന്നു , ഒരുനല്ലജീവിതത്തിനുള്ളതെല്ലാം  , ആരേയും ആശ്രയിക്കാതെ , നിനക്ക്ഉണ്ടെന്നുഅറിയാം  ..പക്ഷെനിന്നില്‍ നിന്ന്ഞാന്‍ ഒന്നും ഇതേവരെആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല , അതുകൊണ്ടും പിന്നെനിനക്ക്തരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നഒരുകാര്യം , ഒരുപക്ഷെനേരിട്ട്ഒരിക്കലും തരാനോഅല്ലെങ്കില്‍ താന്‍ സ്വീകരിക്കുമോഎന്നും നിശ്ചയമില്ലാതതുകൊണ്ട് , ഈഭൂമിയില്‍ നിന്ന്ഞാന്‍ പോയതിനപ്പുറമേഇത്നിനക്ക്തരാവൂഎന്ന്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ..

 

മൂന്നുകാര്യങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ,

ആദ്യതേത് , ഞാന്‍ ഇല്ലാതായാല്‍ അമ്മയ്ക്ക്ഒരുതുണയാവണം എന്നാണു , അവള്‍ ക്ക്സുരക്ഷ്ത്വത്വബോധം , സമാധാനം തോന്നുന്നപോലെ ,

പിന്നെനീഎന്റെസുഹ്യത്ത്ശിവരാമനെവിളിക്കണം നമ്പര്‍ താഴെ ഉണ്ട് , അവന്‍ പറയുന്നത്ശ്രദ്ധയോടെകേള്ക്കണം , ഒടുവിലായിനീനമ്മുടെമാത്യഭാഷപഠിക്കണം , എഴുതാനും വായിക്കാനും കഴിയണം ,  ഒരുപക്ഷെഅതിനുനിനക്ക്കഴിയാതെപോയത്എന്റെകൂടിതെറ്റ്ആണു …പിന്നെഎനിയ്ക്ക്തരാണുള്ളനിസ്സാരമെന്ന്തോന്നുന്ന് , 4 ആലിന്‍ കായകാളാണു , എന്റെസമ്മാനം ..സ്വീകരിക്കുക

എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും , നിന്റെസുഖവും നന്മയും മാത്രമെഎന്റെലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ളൂ , എന്നും നിന്നോട്സ്നേഹവും വാത്സല്ല്യവും …

 

ഒരുപാട്ഇഷ്ടത്തോടെ ,

സ്വന്തം അച്ഛന്‍ ,

ദേവനാരായണന്‍ “

 

വായിച്ചുകഴിഞ്ഞ്അവള്‍ ആ  കത്ത്മറിച്ചുനോക്കി , അത്രയേഉള്ളൂ .. പിന്നെആവിത്തുകളെയും  , അവന്‍ അവളെതന്നെനോക്കിനില്ക്കായിരുന്നു , ഉയരുന്നചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച് ,

 

ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായില്ല , പകരം അവള്‍ അവന്റെമുഖത്തേയ്ക്ക്കുറച്ച്നേരം നോക്കി , അത്താങ്ങാനാവാതെഎന്നതാവാം , അവന്‍ ,മുഖം തിരിച്ചു ..

 

അവള്‍ അവനെതിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട്തന്നെ , പതിയെചോദിച്ചു

 

” നീഅപ്പോള്‍ ആനമ്പറില്‍ വിളിച്ചൂ , അങ്ങിനെഈവിവരങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞൂ ..”

” ഊം “

“ഊം ” അവളും തലകുലുക്കി ,

 

പിന്നെആവിത്തുകള്‍ കയ്യിലെടുത്തു

 

” ഇതുപക്ഷെ ..ഒരുസമ്മാനമായിട്ട് ..”

 

അവന്‍ അതിലേയ്ക്ക്നോക്കിയില്ല , പകരം കൈകള്‍ രണ്ടും ബാല്‍ ക്കണിയിലെപിടിയില്‍ പിടിച്ച്ദൂരേയ്ക്ക്നോക്കി , ചൂട്കുറവെങ്കിലും വെളിച്ചം കുറവില്ലവെയിലിനു , കടല്‍ വെട്ടി   തിളങ്ങുന്നു , അലകള്‍ അലയുന്നു , എവിടേയ്ക്ക് ..എവിടേയ്ക്കും പോകുന്നില്ല, തിരിച്ച്അവിടേയ്ക്ക്തന്നെ ..

 

” അത്അച്ചനുഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടഒന്നിന്റെബാക്കിപത്രമാണു , പിന്നെ …”

അവന്‍ അവളെതിരിഞ്ഞുനോക്കി ,

അവള്‍ അപ്പോഴും ആവിത്തുകളേകയ്യില്‍ പിടിച്ചിരുന്നു

 

” പിന്നെ ..?”

” എനിക്കുള്ളഒരോര്‍ മ്മക്കുറിപ്പും , ആല്‍ മരം  എത്രവലുതാണു , പക്ഷെഅതുണ്ടാകുന്നത് , ഈവിത്തില്‍ നിന്നല്ല , അതിനുള്ളിലെഒരുതരിയില്‍ നിന്നാണു , എത്രവലുതായാലും അത്എത്രമാത്രം ചെറുതില്‍ നിന്നുവന്നൂഎന്നതിന്റെ , ലാളിത്യം , അല്ലെങ്കില്‍ അതിന്റെവിത്തുകളായിരുന്നേനെലോകത്തിലെവലിയവിത്തുകളില്‍ ഒന്ന് , പക്ഷെഅത്സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു , അല്ലെങ്കില്‍ അറിയിക്കുന്നു , അതെത്രചെറുതാണെന്ന് .. “

അവള്‍ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി – ശരിയാണു ..

അവനത്വാങ്ങിപെട്ടിയ്ക്കുള്ളിലേയ്ക്ക്തന്നെഇട്ടു , പിന്നെഅതടച്ച്ഉള്ളിലേയ്ക്ക്പോയി ..

 

അവളും കൂടെപോയി ,

അവള്‍ കരുതിയത്, അവന്‍ കുപ്പിതുറന്ന്വീണ്ടും കഴിക്കുമെന്നാണു , എന്നാല്‍ അതുണ്ടായില്ല , അവന്‍ അത്ഭദ്രമായിഎടുത്തുവെയ്ക്കുന്നത്കണ്ടു , പിന്നെവന്ന് , കസേരകളില്‍ ഒന്നില്‍ ഇരുന്നു ,

 

അവള്‍ താഴെഅവന്റെമുന്നില്‍ ഇരുന്നു ,

അവന്‍ പതിഞ്ഞശബ്ദത്തില്‍ പറയുന്നത്കേട്ട് .

 

” ഇവിടെയാണുഎന്റെകഥതുടങ്ങുന്നത് , അച്ഛന്‍ വിളിക്കാന്‍ പറഞ്ഞത് , കഴിഞ്ഞകാലം എന്നെഅറിയിക്കാനായിരുന്നില്ല, ശിവരാമനങ്കിളിനെ , പുതിയഒരുലോകത്തെപറ്റിപറയാനായിരുന്നു , “

 

അവള്‍ അവന്റെകാല്‍ മുട്ടില്‍ പതിയെതൊട്ടു

 

അവന്‍ അവളുടെതലയില്‍ പതിയെതലോടി

 

” കഴ്ടപ്പാടുകള്‍ ക്കിടയിലും ശിവനങ്കിള്‍  പഠിച്ചു   , അവിടെവിദ്യാലത്തിലെഅധ്യാപകനായി , വിവാഹം കഴിച്ചില്ല, അധ്യാപനവും , സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ ത്തനങ്ങളുമായിമുന്നോട്ട്പോയി , എവിടെനിന്നോവന്ന്താമസിച്ച , പാറമടയില്‍ അപകടത്തില്‍ പെട്ട്മരിച്ചഒരുവിദ്യാര്ത്ഥിനിയുടെവിഷമം പറഞ്ഞാണു ,  ആദ്യമായി ഒരുആവശ്യത്തിനുഅച്ഛനെവിളിക്കുന്നത് , അച്ഛന്‍  സഹായിച്ചു, അതുപിന്നെ 15 ഓളം വരുന്നഒരുഅനാധായലമായി , അതില്‍ 6 ഓളം പെണ്‍ കുട്ടികളുടെവിവാഹം വരെഅച്ഛന്‍ തന്നേയാണത്രെനടത്തികൊടുത്തത് , ബാക്കിവരുന്നവര്‍ പഠിച്ചു , പലരും നല്ലനിലയിലായി , അവര്‍ ഇപ്പോഴും അതിനെസഹായിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോ 50 ഓളം പേരുണ്ട്അവിടെ , ശിവനങ്കിളിനുഇപ്പോപണം മാത്രമല്ല , വയസ്സായി , ഒരാളെആണുവേണ്ടത് ,  മനസ്സറിഞ്ഞു  അവിടെനിന്ന്അവരെനോക്കാന്‍ … “

                                                                                                                                                                                                 അവന്റെവാക്കുകള്‍ ക്ക്  പതിയെപതിയെശബ്ദം ഇല്ലാതായിവരുന്നത്അവള്‍ അറിഞ്ഞു ,

അവന്റെനെറ്റി , അവളുടെതലയിലേയ്ക്കും വന്നുമുട്ടുന്നതും 

ആരുമില്ലാതിരുന്നിട്ടും അവള്‍ ക്ക്മാത്രം കേല്ക്കാവുന്നശബ്ദത്തില്‍ അവന്‍ പറഞ്ഞു

” എനിക്ക്പോകണം , പോയേതീരു … എന്റെജീവിതത്തിനുഎന്തെങ്കിലും ബാക്കിപത്ര ഉണ്ടാവാന്‍ ..”

നെറ്റിയിലൂടെചുടുകണ്ണീര്‍ ഒഴുകിവരുന്നത്അവള്‍ അറിഞ്ഞു , അവന്റെതാടിപിടിച്ചുപതിയെഉയര്‍ ത്തിയപ്പോള്‍ അവളുടെകണ്ണുകളും നിറഞ്ഞിരുന്നു

 

അവന്റെകാലുകളില്‍ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാണവള്‍ പറഞ്ഞത്

 

” നീപോകണം , നിന്നെഓര്‍ ത്ത്ഞാന്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു , എപ്പോഴത്തെക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നു ..”

 

അവന്‍ മറുപടിപറഞ്ഞില്ല ,പകരം എഴുന്നേറ്റ്നിന്നു , അവളും 

 

അവളുടെകണ്ണില്‍  ജലം പൊടിഞ്ഞിരുന്നു , അടര്‍ ന്നു വീഴുന്നതിനു മുന്പെ അവന്‍ അവളെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ ത്ത് പിടിച്ച്  ചുണ്ടുകളില്‍ അമര്‍ ത്തിചും ബിച്ചു ,

കഴുത്തില്‍ വീഴുന്നചുടുശ്വാസത്തോടപ്പം പതിയെഅവന്‍ പറഞ്ഞവാക്കുകളും അവള്‍ കേട്ടു..

 ” നീതിരിച്ചുപോകാന്‍ തയ്യാറാകൂ, ഞാന്‍ ഈനഗരം , ഈതാമസസ്ഥലം എല്ലാം വിടുകയാണു .. ജീവിതത്തില്‍ നിന്നോട്മാത്രമെഎനിക്ക്യാത്രപറയാനുള്ളൂ .. പിന്നെഈ  രാജ്യത്തോടും  ,…അതാണുഇവിടെയ്ക്ക്നിന്നെവരുത്തിയത് ..”

ഒരുനിമിഷം അങ്ങിനെനിന്നിട്ട്അവന്‍ അവളില്‍ നിന്ന്അകന്ന്നിന്ന് , അവളുടെമുഖത്തേയ്ക്ക്നോക്കി , ഒരുമന്ദസ്മിതം വരുത്താന്‍ അവള്‍ പാടുപെടുന്നത്പോലെതോന്നി ..

 

” ഊം …ഞാന്‍ പോകാന്‍ തയ്യാറാകാം , ടിക്കെറ്റ്ശരിയാക്കാം .”

പ്രതിമയില്‍ നിന്നുയര്‍ ന്നവാക്കുകള്‍ പോലെഅവള്‍ ശബ്ദിച്ചു ..

 

അവന്‍ അവളുടെമുഖത്തേയ്ക്ക്സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി , പിന്നെചോദിച്ചു

” ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക്ചോദിച്ചൂടെ , ഞാന്‍ കൂടെവന്നോട്ടെഎന്ന് ..?

എനിക്കറിയാം , മൈക്കിള്‍ നിന്നെഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്ഒന്നരവര്‍ ഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നൂഎന്ന് …  നിന്റെദേവ് , നീആഗ്രഹിക്കുന്നഒരാള്‍ ആകുമ്പോള്‍ നിനക്കെങ്ങിനെഉപേക്ഷിക്കാനാകും ..?

 

അവള്‍ അവിശ്വസനീയതയോടേഅവനെനോക്കി , പിന്നെപൊട്ടിക്കരഞ്ഞ്അവനെകെട്ടിപ്പിടിച്ചു ..അവന്‍ എല്ലാം അറിയുമെന്നതും , എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നതും പറയാതെപറഞ്ഞ്അവളുടെമുതുകില്‍ തലോടി …പിന്നെമുഖം കൈക്കുമ്പിളിലാക്കിഒഴുകുന്നരണ്ട്കണ്ണുകളിലും ചുoമ്പിച്ചു

അപ്പോഴും അനുവാദമില്ലാതെവന്നകാറ്റില്‍ ആലിലകള്‍ വിറയ്ക്കുന്നഒരുശബ്ദമുണ്ടായിരുന്നു ..!

 

സജയന്‍ എളനാട്

 

 

2 thoughts on “ബാലന്സ് ഷീറ്റ്

  1. സ്നേഹം എന്നത്ഒരുചങ്ങലയാണു , ഒരുകണ്ണിമറ്റെകണ്ണിയെസ്നേഹിയ്ക്കും മുറുകെപിടിയുക്കും , അതോവേറൊന്നിന്നേ …ആവികാരത്തില്‍ എല്ലാവരും എങ്ങിനെയൊക്കേയോബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ..” — വളരെ ശരിയാണു !
    മനസ്സിനെ ഒരുപാട് ഭാദിച ഒരു കഥയായിരുന്നു ! വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു അസ്വസ്തത തോന്നി ! വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു ! അഭിനന്ദനങ്ങൾ !

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )